srebrne technikum 2019 

       Godło Polski

      herb Leszna

  logo stowarzyszenia

 

moodlelogo

Spis treści

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;

2) obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;

3) oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;

4) wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi;

5) obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Uczeń zdaje egzamin z kwalifikacji:

MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie;

MG.42. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.


 

MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

1. Użytkowanie pojazdów stosowanych w rolnictwie

Uczeń:

1) rozróżnia środki transportu stosowane w rolnictwie;

2) rozpoznaje mechanizmy, zespoły i układy pojazdów stosowanych w rolnictwie;

3) rozróżnia rodzaje silników pojazdów stosowanych w rolnictwie;

4) przeprowadza przeglądy techniczne ciągników i pojazdów samochodowych;

5) wykonuje prace związane z konserwacją pojazdów stosowanych w rolnictwie;

6) dobiera materiały eksploatacyjne w celu prawidłowego użytkowania pojazdów stosowanych w rolnictwie;

7) dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju wykonywanych prac;

8) sporządza kalkulację kosztów związanych z eksploatacją pojazdów stosowanych w rolnictwie.

2. Użytkowanie maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Uczeń:

1) rozpoznaje maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze;

2) dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze do wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;

3) dobiera parametry pracy maszyn i urządzeń rolniczych;

4) wykonuje agregatowanie maszyn i narzędzi rolniczych;

5) wykonuje prace w gospodarstwie rolnym za pomocą agregatów ciągnikowych i urządzeń technicznych;

6) wykonuje prace związane z konserwacją maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych;

7) sporządza kalkulację kosztów związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń rolniczych.

3. Obsługa techniczna i naprawa pojazdów stosowanych w rolnictwie

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją techniczną pojazdów stosowanych w rolnictwie;

2) ocenia stan techniczny pojazdów stosowanych w rolnictwie;

3) rozpoznaje usterki i uszkodzenia pojazdów stosowanych w rolnictwie;

4) przygotowuje pojazdy stosowane w rolnictwie do naprawy;

5) dobiera narzędzia do naprawy pojazdów stosowanych w rolnictwie;

6) demontuje i montuje części i zespoły pojazdów stosowanych w rolnictwie;

7) wykonuje wymianę części i zespołów pojazdów stosowanych w rolnictwie;

8) wykonuje badania techniczne pojazdów stosowanych w rolnictwie;

9) posługuje się oprogramowaniem komputerowym dotyczącym eksploatacji ciągników i pojazdów samochodowych stosowanych w rolnictwie;

10) wykonuje naprawy pojazdów stosowanych w rolnictwie;

11) ustala ceny świadczonych usług;

12) dokonuje zapisów w książce przeglądów technicznych pojazdów stosowanych w rolnictwie.

4. Obsługa techniczna i naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją techniczną i instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń rolniczych;

2) ocenia stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych;

3) rozpoznaje usterki i uszkodzenia maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych;

4) przygotowuje maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze do naprawy;

5) dobiera narzędzia do naprawy maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych;

6) wykonuje demontaż maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych;

7) wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych części, zespołów i podzespołów maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych;

8) montuje części, zespoły i podzespoły;

9) ocenia jakość wykonanego montażu;

10) wykonuje badania techniczne maszyn i urządzeń rolniczych;

11) dokonuje zapisów w książce przeglądów technicznych;

12) przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas wykonywania napraw maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych;

13) sporządza kalkulację kosztów napraw maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.


MG.42. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

1. Stosowanie urządzeń i systemów agrotronicznych

Uczeń:

1) wyjaśnia zasady prowadzenia rolnictwa precyzyjnego;

2) określa możliwości zastosowania systemów elektronicznych i nawigacji satelitarnej w rolnictwie;

3) określa korzyści wynikające z prowadzenia rolnictwa precyzyjnego;

4) rozpoznaje urządzenia wspomagające automatyczną pracę pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie oraz określa ich funkcje;

5) dobiera systemy elektroniczne oraz urządzenia wspomagające automatyzację prac w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

6) konfiguruje systemy elektroniczne oraz urządzenia wspomagające automatyzację prac w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

7) interpretuje informacje pozyskane z systemów automatycznych maszyn i urządzeń rolniczych;

8) montuje i demontuje komponenty układów sterujących i wykonawczych;

9) dobiera i wprowadza parametry pracy urządzeń elektronicznych stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych;

10) monitoruje zdalnie działanie systemów elektronicznych stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych;

11) synchronizuje prace zespołów pojazdów i maszyn rolniczych wyposażonych w systemy elektronicznego sterowania;

12) planuje optymalne wykorzystanie pojazdów, maszyn i urządzeń w produkcji rolniczej z zastosowaniem systemów elektronicznych i nawigacji satelitarnej;

13) posługuje się dokumentacją techniczną pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych wyposażonych w układy elektryczne i elektroniczne oraz układy hydrauliczne i pneumatyczne;

14) oblicza koszty eksploatacji pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych wyposażonych w układy sterujące i wykonawcze;

15) współpracuje z instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami upowszechniającymi innowacyjne rozwiązania agrotroniczne.

2. Obsługiwanie urządzeń i systemów agrotronicznych

Uczeń:

1) obsługuje panele komputerowe w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych;

2) obsługuje systemy sterujące pracą pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;

3) korzysta z satelitarnych systemów nawigacji pojazdów i maszyn rolniczych;

4) wykonuje pomiary i regulacje parametrów układów sterujących i wykonawczych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;

5) wykorzystuje programy i urządzenia diagnozujące pracę układów sterujących i wykonawczych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;

6) wykonuje kalibracje układów sterujących i wykonawczych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;

7) dokonuje przeglądów technicznych systemów elektronicznych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych;

8) określa przyczyny nieprawidłowego działania systemów elektronicznych wspomagających automatyczną pracę pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

9) diagnozuje usterki w sieciach przesyłu informacji wewnętrznej systemów elektronicznych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;

10) interpretuje wyniki pomiarów diagnostycznych w układach sterujących i wykonawczych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;

11) interpretuje kody błędów systemowych w układach sterujących i wykonawczych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;

12) dokonuje kalkulacji kosztów planowanych napraw;

13) określa sposoby usuwania nieprawidłowości w działaniu układów sterujących i wykonawczych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;

14) dokonuje konserwacji układów sterujących i wykonawczych stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych;

15) sporządza dokumentację związaną z eksploatacją pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych wyposażonych w układy sterujące i wykonawcze.

Nasz adres

     kontakt   

     ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno

Telefon: +48 65 529 94 30
Email: sekretariat@zsrb.leszno.pl

        Lokalizacja ZSR-B 

Początek strony