ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH im. Synów Pułku

DOKUMENTY SZKOLNE

Statut, kalendarz roku szkolnego, wykaz podręczników i inne.

REKRUTACJA

Informacje dotyczące naboru do ZSR-B

100 LECIE SZKOŁY

Informacje dotyczące obchodów 100 lecia powstania ZSR-B

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Wyciąg z wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r. (2)

 1. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
  i nosa maseczką).
 3. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 4. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie
  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 5. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego nauczyciel,
  2. wychodzi do toalety
  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 6. Zdający jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.

Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać  ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później  niż do 29 maja 2020 r.

Film - koronawirus

Minister edukacji i szef CKE o przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów (2)

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:

 • ósmoklasisty (E8)
 • gimnazjalnego (EG)
 • maturalnego (EM)
 • potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
 • zawodowego (EZ).

Zobacz szczegóły